શિયાળાની સ્પેશ્યલ વાનગી, અડદિયા પાક કઈ રીતે બનાવશો? જાણો રેસીપી

શિયાળાની સ્પેશ્યલ વાનગી, અડદિયા પાક કઈ રીતે બનાવશો? જાણો રેસીપી

જેમ જેમ શિયાળો જામે તેમ તેમ શિયાળાની સ્પેશ્યલ વાનગી ખાવાની મજા કંઇક ઓર જ હોય છે. શિયાળામાં સૌથી વધુ ખવાતી મીઠાઈ ની વાત કરીએ તો એમાં અડદિયા પાક નું નામ પણ આવે કારણકે લગભગ દરેક લોકોને અડદિયા ભાવતા હોય છે. અને શિયાળામાં દરેક લોકો અડદિયા ખાવા ઈચ્છે છે. પરંતુ ઘણી વખત આપણે અડદિયા કઈ રીતે…